ระบบสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

       

 
รอบสอบTOEFL วัน / เวลาสอบ ห้องสอบ รับ ลงทะเบียน
รอบตกค้าง วันที่สอบ 23 มกราคม 2560
เวลา 16.30-19.00 น.
ณ.อาคาร 31 ชั้น2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสอบ อาคาร 31 ชั้น 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 50 49รอบสอบTOEIC วัน / เวลา ห้องสอบ รับ ลงทะเบียน
รอบตกค้าง วันที่สอบ ศุกร์ 27 มกราคม 2560 (รอบบ่าย)
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้องสอบ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น4
ห้องสอบ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น4 50 29
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300